TOO SMALL THEMBA (XHOSA) NOKO USEMNCINANE THEMBA Cover

TOO SMALL THEMBA (XHOSA) NOKO USEMNCINANE THEMBAAuthor : S.J. BOUCHER
Hardcopy ISBN : 9780796004208
Stock : 194 units

UThemba wayefuna into anokuyenza. Udade wabo nomntakwabo babengafuniukudlala naye, kwaye wayemncinci kakhulu ukuba angabanceda adlale nabo kuba bona babebadala kunaye. Wakhwela phezulu emthini, waba sencotsheni yomthi omkhulu. Wathi ngokwenza njalo wazibona engoyena mntu mkhulu kakhulu elizweni kuba ngoku kwakulula kuye ukuyibona yonke idolophu. Funda ke ufumanise ukuba walunceda njani na usapho lwakowabo ukulusindisa kwingxaki olwaphantsa lwaba kuyo.

Purchase Options