Isindebele Esinothileko Ibanga 10 Incwadi Yomfundi Cover

Isindebele Esinothileko Ibanga 10 Incwadi YomfundiHardcopy ISBN : 9780796055859
Stock : 988 units
Ebook ISBN : 9780796045980

lsiTatimende seKharikhyulamu yeliZweloke amaGreyidi R-12 yethula umthetho-kambiso wekharikhyulamu nokuhlola emkhakheni wezokufunda. Abafundi kilencwadi ebizwa ngokuthi ISINDEBELE ESINOTHILEKO bazokwazi ukufumana woke amakghono azokuthuthukisa iimpilo zabo emikhakheni ehlukahlukeneko. Amakghono afana la alandelako: Ukulalela nokukhuluma Bazokwazi ukulungiselela okulandelako: • lkambiso yokulalela • Ukulungiselela ukulalela • Nakulalelweko • Ngemva kokulalela Ukulalela ukobana uthole ilwazi elithileko Ukulalela ukobana uhlabe begodu uhlole Ukulalelela ukuzithabisa Ukutlama, ukurhubhulula kanye nokuhlela Ukwethula Ukufunda nokubukela • lkambiso yokufunda • Ukulungiselela ukufunda • Nakufundwako • Ngemva kokufunda Amaqhinga asetjenziswa nakufundwako: Ukuthuthukisa ilwazi-magama nokusebenzisa ilimi. Ukwakha imitjho kanye nokuhlela amatheksti. Amatshwayo wamatheksti wezemitlolo. Ukutlola nokwethula Ukutlola okulandela ikambiso Ukutlama/ukulungiselela ukutlola Ukutlama Ukubuyekeza Uku-editha Kukhona lncwadi Yomfundi neNcwadi kaTitjhere. Asiyithabeleni-ke bafundi siyisebenzise ngefanelo khona sizakwazi ukuzuza.

Purchase Options


Ebook File Size : 3.25