Ukuzenza Cover

UkuzenzaAuthor : M. V. Mkonto
Hardcopy ISBN : 9780796066442
Stock : 1781 units
Ebook ISBN : 9781485814450

Ngamanye amaxesha isimo somntwana sisusela kwindlela akhuliswa nakhathalelwa ngayo umntwana. Loo nto iye ibonakale kwindlela aziphatha ngayo umntwana ekukhuleni kwakhe. Funda kule noveli ibali elinika umdla kwindlela yokungakhathali komzali neziqhamo zayo ezingamahla-ndinyuka kuLisa nendlela yokuziphatha efundiswa kwikhaya likaSiya nekhokela kwindumasi kaSiya lowo. Ubumnandi bobokuba bobabini aba banesiphelo esihle esizalwa kukungenelela koluleko neCawe apha kuLisa. Rhabula kodwa ungafinci. Le noveli ilungiselelwe ukufundwa ngabo bakwibanga lesixhenxe ukuze ibaxhobise ngeendlela ezilungileyo zokuziphatha. Funda mfundi webanga lesi-7 uyonwabele.

Purchase Options


Ebook File Size : 1.19