Siswati Setfu Libanga 10 Incwadzi yathishela Cover

Siswati Setfu Libanga 10 Incwadzi yathishelaAuthor : N. P. Nkosi, N. M. Nkuna, S. Sithole
Hardcopy ISBN : 9780796057853
Stock : 453 units
Ebook ISBN : 9780796045454

Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza kanye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letisematseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwemathemu nangekwemaviki. Loluhlelo lutfutfukisa emakhono ebafundzi ekukhuluma, kulalela, kufundza nekwehlwaya, kubhala nekwetfula. Lubuye lukhutsate kuhlolwa kwebafundzi lokuhlelekile nalokungakahleleki. Kukhona netitfombe letigcugcutela tibuye titfutfukise kufundza ngekubona. Lokucuketfwe nguloluhlelo kufaka ekhatsi: • Incwadzi Yemfundzi • lncwadzi Yathishela

Purchase Options


Ebook File Size : 1.5