Ace it! IsiXhosa First Additional Language Grade 11 Cover

Ace it! IsiXhosa First Additional Language Grade 11Curriculum : CAPS ALIGNED
Author : G. Bunga, N.T. Ngxingo
Hardcopy ISBN : 9781920356897
Stock : 1916 units

Usithetha nzima isiXhosa, ukwasokola ukusifunda nokusibhala: Nasi isisombulo Abafundi abaninzi bayaphazama ukuthetha, ukufunda nokubhala isiXhosa ngenxa yefuthe lolwimi lwesiNgesi nolwimi abalusebenzisa kakhulu kwizixhobo zonxibelelwano, iiselula nomabona-kude. U –Ace it! Study guide, Grade 11 sisikhokelo sabafundi bebanga le-11 esiza kusombulula iingxaki abafundi abadibana nazo xa befunda isiXhosa enyakeni naxa bebhala iimviwo zesiXhosa. Baza kuphucula izakhono zokucinga nokuthetha ngesiXhosa ngexesha lezifundo zaphakathi enyakeni. Baza kuchebeleza baphumelele emagqabini kwizakhono zokubhala iimviwo ngoncedo luka-Ace it! Zithathele. Here is a solution to your struggle in speaking, reading and writing isiXhosa Many learners make mistakes in speaking, reading and writing isiXhosa because of the influence of English and communications media such as cellular phones and TV. Ace it! isiXhosa Study Guide, Grade 11 will help learners overcome these challenges throughout the year and during exams. Learners will improve by thinking in isiXhosa during isiXhosa lessons. With the help of Ace it! learners will improve their writing skills and excel in their final exam. Buy one for yourself.

Purchase Options