Setswana Tota Mophato 5 Buka ya go Buisa Cover

Setswana Tota Mophato 5 Buka ya go BuisaAuthor : S. S. Mokua
Hardcopy ISBN : 9780796051134
Stock : 1255 units
Ebook ISBN : 9780796050113

Dibuka tsa Setswana Tota ke motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe barutwana ba puo ya Setswana ba mop ha to wa 4, S le 6. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Kaedi ya Morutabana le Buka ya go Buisa. Dibuka tse di tshotse tse di latelang: Go bonolo go dirisa dibuka tse ka gonne kagego le tsamaiso ya tsona e latelega bonolo, mme di ikamaganya le Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Motseletsele o wa dibuka o kwadilwe ke barutbana ba ba nang le maitemogelo ba thusana le baitseanape ba kharikhulamo. Buka ya barutwana ya Setswana Tota e thusa barutwana ka tse di latelang: • E tlhalosa ka tsenelelo bokgoni mo kharikhulamong ya puo jaaka, go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa, popego ya puo le melawana ya tiriso. • Ditiro tse di filweng barutwana di ba thusa go tlhaloganya le gonna le kitso e e tseneletseng ya go kwala dikgangkhutshwe, diathikele tsa makwalodikgang le go itirela bukatsatsi. Buka ya go Buisa: Yona e tletse ka dikgang tse di monate tse di rotloetsang barutwana go nna le kgatlhego ya go buisa. Barutwana ba tla itumelela go buisa maboko, dikgangkhutshwe, dinaane, diterama le dipadi. Buka e ya go buisa, e na le karolo ya tshedimosetso e e buang ka dilo tse di amang matshelo a barutwana jaaka go tshela ka boitekanelo, go ja dijo tse dii nonofisang, diponagalo le kalafi ya malwetse a a rileng. Kaedi ya Morutabana Ena le diteng tse di tlhaloganyegang tsa kgweditharo nngwe le nngwe. E naya morutabana tshedimosetso e e tseneletseng ka kharilhulamo le go mo kaela go dirisa buka ya morutabana le buka ya go buisa. E tswa le diphousetara tsa sesolo tse di kaelang barutwana ka go kwala lekwalo la botsalano, go kwala tlhamo, go kwala temana le tse dingwe.

Purchase Options


Ebook File Size : 5.57