THE WRITE STYLE (SETSWANA) MOKGWA WA GO KWALA Cover

THE WRITE STYLE (SETSWANA) MOKGWA WA GO KWALAAuthor : Cathy Harris, Bobby keal
Hardcopy ISBN : 9780796038616
Stock : 694 units

Mokgwa Wa Go Kwala Ga go kgathalesege gore o mang, o tlhoka go kwala sentle! Seno ke motswedi wa buka o o botlhokwa go baithuti, bao ba ba setseng ba le mo mafelong a tiro, kgotsa kwa gae. E tlamelela gotlhe go o kileng wa rata go go itse e leng; go kwalwa jang? • A morutabana wa gago o kile a go laela go kwala tshekatsheko ya buka? • A motlhatlheledi wa gago o a tle a go laele go kwala tlhamo e e sekasekang? • A o kile wa rata go kwalela mmegadikgang wa lekwalodikgang la gago la selegae lekwalo? • A mothapi wa gago o kile a go botsa go kwala metsotso kwa kopanong, kgotsa go rulaganya folaya? Fa go le jalo, bukana e e bonolo go dirisiwa ke se o se tlhokang go nna le sona. E neelana ka setlhopha sa dikaedi kwa go kwaleng mefuta e le mmalwa mo bukeng ya motswedi e e bonolo go dirisiwa. Sedirisiwa sa motswedi se se fitlhelegang le sethusathuto tse di lebisitsweng kwa go ageng ditiro tsa go kwala tse di tshwanang thata tse di tlhokiwang mo dikolong le mo lefatsheng la kgwebo. Mofuta mongwe le mongwe o na le tse di latelang: • Moraba wa tekeletso • Mofuta – kelo e e rileng • Puo le ditlhokego tsa popego/kagego • Tshobokanyo ya tshekatsheko.

Purchase Options