Sediba sa thuto Mphato wa 7 Puku ya barutwana Cover

Sediba sa thuto Mphato wa 7 Puku ya barutwanaAuthor : S. J. Machoga, M. J. Mpepele
Hardcopy ISBN : 9781775880141
Stock : 1668 units
Ebook ISBN : 9780796047205

Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi. Dipuku tse di humile ka tse di latelago: Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso ya tsona e latelega ga bonolo, di arotswe ka dikotara le dibeke. Di theilwe godimo ga dinyakwa tsa Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Keio. Dipuku tse di ngwadilwe ke barutisi ba ba nago le boiphihlelo thutong le bomankge ba kharikhulamo ka mono Afrika-Borwa. Puku ya barutwana E ngwadilwe gabotse ka go latela tlhahlo le dinyakwa tsa SEPHOLEKE. E na le dithuto tse di dirago gore morutwana a natefelwe le go tsefelwa ke polelo le go ithuta yona. E aga godimo ga tsebo ye barutwana ba nago nayo. E tswetsa pele mabokgoni a go theeletsa le go bolela, go bala le go bogela, go ngwala le go hlagisa. Tse kamoka e le ge di thekga le go tsweletsa dibopego le melao ya tshomiso ya polelo. E theilwe godimo ga ditiragalo tseo di amago barutwana go tswa bophelong bja bona bja mehla. E somisa boiphihlelo bja morutwana go ruta polelo ye ya gaborena. E na le mesomo ye e hlohleletsago morutwana go nagana le go itlhamela ditsweletswa tsa go fapafapana. E hlahla barutwana ka mekgwa ye e fapanego ya go ela, e ba sedimosa ka moleko wa gare ga ngwaga le wa mafelelo a ngwaga gore ba tlwaele le go lemoga mokgwa wo ba tlo go elwa ka wona. Elaetsa barutwana kgokagano ya theknolotsi le setso. Puku ya Morutisi E hlahla morutisi go somisa puku ya barutwana ka tsela ye e kgahlisago ye boleta. E sisinya le go fa mohlala wa methopo ye e ka somiswago bakeng sa thuto ye nngwe le ye nngwe. E tsenyeletsa kamoka tseo di lego ka pukung ya morutwana gape e hlahla morutisi ka dikarabo tsa dipotsiso tseo di botsisitswego barutwana. Ena le dirubriki kamoka tseo morutisi a di hlokago go ela barutwana ba gagwe, mohlala, rubriki ya go ela bomolomo, orale, ditsweletswa tsa tirisano tse kopana le tse telele. Dikelo kamoka go latela dinyakwa tsa SEPHOLEKE. E thusa morutisi go hlalosa mehuta ya go fapafapana ya dingwalo, bjalo ka terama, direto, padi le tse dingwe gore barutwana ba kgone go hlatholla dingwalo tseo ba di hlaoletswego mo go mphato wa 7-9. Meleko le dimemorantamo di thusa morutisi go hlahla barutwana go itokisetsa moleko wa mafelelo. Padiso Padiso e humile ka magang a go tsefa ao a amago maphelo a barutwana. Ka gare ga padiso go na le mehuta ya go fapafapana ya dingwalo e lego: • Direto • Dikanegelokopana • Dinonwane le • Terama Mafelelong a sereto, kanegelokopana, nonwane goba terama ye nngwe le ye nngwe go na le dipotsiso tseo di thusago morutwana go gakologelwa se a se badilego .

Purchase Options


Ebook File Size : 4.26