Mageu Cover

MageuAuthor : P. P. Phokwane
Hardcopy ISBN : 9781775880165
Stock : 571 units
Ebook ISBN : 9780796047359

Mmago tepa o sentse ngwana yo wa gagwe la mafelelo. 0 be a mo emela le mo a lego phoso. Tepa so o nwa bjala e le segotlane gomme mmagwe ga a mo sole. Tepa o be a sa kgalwe le ke barutisi ka sekolong. Tepa ga a kwe motho o tseba gore mmagwe o gona o tlo mo lwela. Tepa o thomile ka go utswa tshelete ka sefatanageng sa motho ya o bego a le monyanyeng. Ge a swerwe mmagwe o boledisa bodiidi bja ka gabo lephodisa leo le mo swerego, a sa kgale Tepa ka bohodu. Mafelelongo swarelwa go thuthupisa ATM le go bolaya lephodisa. 0 ahlolwa go phela bophelo ka moka ka kgolegelong. Hunadi o itshola ka go lepeletsa Tepa.

Purchase Options


Ebook File Size : 1.51