Siswati Setfu Libanga 7 Incwadzi Yekufundza Cover

Siswati Setfu Libanga 7 Incwadzi YekufundzaAuthor : P T Jele, T N Silombo, D E Mathebula, N V Ngobeni, K P Nkosi
Hardcopy ISBN : 9781920605292
Stock : 2289 units
Ebook ISBN : 9780796047694

Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza kanye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letisematseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwemathemu nangekwemaviki. Loluhlelo lutfutfukisa emakhono ebafundzi ekukhuluma, kulalela, kufundza nekwehlwaya, kubhala nekwetfula. Lubuye lukhutsate kuhlolwa kwebafundzi lokuhlelekile nalokungakahleleki. Kukhona netitfombe letigcugcutela tibuye titfutfukise kufundza ngekubona. Lokucuketfwe nguloluhlelo kufaka ekhatsi: • Incwadzi Yemfundzi • Incwadzi Yathishela • Incwadzi Yekufundza

Purchase Options


Ebook File Size : 2.56