Siswati Setfu Libanga 7 Incwadi Yathishela Cover

Siswati Setfu Libanga 7 Incwadi YathishelaAuthor : N V Ngobeni, T Silombo, K P Nkosi
Hardcopy ISBN : 9781920605315
Stock : 67 units
Ebook ISBN : 9780796047700

Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teS1.lwati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza 1:-0nye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letise,oatseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwemathemu nangekwemaviki. Loluhlelo lutfutfukisa emakhono ebafundzi ekukhuluma, kulalela, kufundza nekwehlwaya, kubhala nekwetfula. Lubuye lukhutsate kuhlolwa kwebafundzi lokuhlelekile nalokungakahleleki. Kukhona netitfombe letigcugcutela tibuye titfutfukise kufundza ngekubona. Lokucuketfwe nguloluhlelo nufaka ekhatsi: • lncwadzi Yemfundzi • lncwadzi Yathishela • 'ncwadzi Yekufundza

Purchase Options


Ebook File Size : 2.75