Siswati Setfu Libanga 8 Incwadzi Yathishela Cover

Siswati Setfu Libanga 8 Incwadzi YathishelaAuthor : S. A. Khumalo, N. V. Ngobeni, T. N. Silombo, K. P. Nkosi
Hardcopy ISBN : 9781920605353
Stock : 450 units
Ebook ISBN : 9780796047731

Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza kanye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letisematseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwemathemu nangekwemaviki. Loluhlelo lutfutfukisa emakhono ebafundzi ekukhuluma, kulalela, kufundza nekwehlwaya, kubhala nekwetfula. Lubuye lukhutsate kuhlolwa kwebafundzi lokuhlelekile nalokungakahleleki. Kukhona netitfombe letigcugcutela tibuye titfutfukise kufundza ngekubona. Lokucuketfwe nguloluhlelo kufaka ekhatsi: lncwadzi Yemfundzi lncwadzi Yathishela lncwadzi Yekufundza

Purchase Options


Ebook File Size : 5.72