Kantsi Inje Imphilo Cover

Kantsi Inje ImphiloAuthor : Z. M. Ngobeni, N. V. Ngobeni
Hardcopy ISBN : 9781920605346
Stock : 575 units
Ebook ISBN : 9780796047663

Lendzaba iphatselene nemindeni lemibili leyayihlala endzaweni yasemakhaya. Bantfu labanyenti kulesigodzi bebangakafundzi kantsi bekunemndeni munye lonjingile. Lomndeni lonjingile bewakhelene nemndeni lophuyile lapho indvodza yakhona ingabondli bantfwabayo. Umkayo waba nemona ngaloko bekwenteka kamakhelwane nekutsi inkhosikati yakhona ikwati nekushayela imoto. Umndeni lonjingile bewuhlala umeme njalo bomakhelwane emicimbini nekutsi batewudla kanye. Umndeni lophuyile wagcina ucolisile emndenini lonjingile nawo wacala kuphila imphilo lencono.

Purchase Options


Ebook File Size : 0.78