Shuters Top Class Tibala Libanga 2 Incwadi Yemfundzi Cover

Shuters Top Class Tibala Libanga 2 Incwadi YemfundziAuthor : Tarryn Botha, Lyn Breytenbach, Annalie Cable, Tracey Ho, Martha Stewart, Jacqueline van den Heuvel, Magda van der Merwe
Hardcopy ISBN : 9780796046758
Stock : 1499 units
Ebook ISBN : 9780796052629

Tibalo Te Top Class tihlelwe tisuselwa ku Sitatimende saVelonkhe seKharikhulamu Nencubomgomo Yekuhlola (CAPS) yesiGaba saboKhewane. Tibalo Te Top Class tihlelwe ngendlela letawutfutfukusa lwati , buciko, kanye nelwati ngekukhutsata kukwati kusombulula tinkhinga, kucubungula kanye nekucabanga lokunebuhlakani kwebafundzi labaseSigabeni saboKhewane. Loluchungechunge lukhutsata bafundzi kutsi bakwati kuchumanisa Tibalo nemphilo yabo yemalanga onkhe. Kusebenta ndzawoyinye ngemacembu noma kusebenta ngamunye kulekelela bafundzi kutsi bakhule bafinyelele etinhlosweni tentinhloso jikelele kanye netinhloso letitsite ngetibalo njengobe kubekiwe kumculu weSitatimende saVelonkhe seKharikhulamu neNcubomgomo yeKuhlola (CAPS) Kwengca lapho inhloso ikulomsebenti locuketfwe, tinsita letifanele tekufundza nekufundzisa tiphindze tinikete ematfuba ekwenta Tibalo ngetindlela letahlukene lokufaka ekhatsi Tibalo tengcondvo. Emakhomponenti elibangeni ngalinye: lncadzi ya Thishela • lnwadzi yemfundzi neyathishela lokuchumaniswe kahle. • lncubo lecacile yekuhlola. • Emanotsi langetiwe netinsita tekwelekelela. • lmisebenti leyandzisiwe neyekunotsisa lwati. • Emagama ladzingekako akhonjisiwe. lncwadzi yeMfundzi • lmisebenti lejabulisako lekhutsata kuhlanganyela ngekukhutsala. • lmisebenti lefanele lehlelwe ngekwemculu weCAPS. • lmisebenti ihambisana nendzawo lahlala kuyo umfundzi. • lmisebenti leyandzisiwe neyokunotsisa lwati ifakiw. • Lulwimi lolusetjentisiwe luselizingeni lwebafundzi. • lmisebenti legcogciwe kanye neyekuhlolwa ihlelwe kahle. • Titfombe letijabulisako kanye nekwendlaleka lokumalula kukuvisisa. lncwadzi Yekusebentela • lmisebenti lejabulisako lekhutsata kuhlanganyela ngekukhutsala. • lmisebenti lefanele lehlelwe ngekwemculu we CAPS. • lmisebenti ihambisana nendzawo lahlala kuyo umfundzi. • lmisebenti leyandzisiwe neyokunotsisa lwati ifakiwe. • Lulwimi lolusetjentisiwe luslizingeni lwebafundzi. • lmisebenti legcogciwe kanye neyokuhlala ihlelwe kahle.

Purchase Options


Ebook File Size : 4.76