Siswati Setfu Libanga 2 Incwadzi Yekusebentela Cover

Siswati Setfu Libanga 2 Incwadzi YekusebentelaAuthor : Khanyisile Nkosi, Melter Mbida
Hardcopy ISBN : 9780796054623
Stock : 3939 units
Ebook ISBN : 9780796052117

Siswati Setfu luhlelo lwetincwadzi teSiswati lolubhalwe lwahambisana nendlela lensha yeSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola. Loluhlelo luyatfolakala kusukela eSigabeni Sabokhewane, Sigaba Lesisemkhatsini neSigaba Lesiphakeme. Loluhlelo luhlanganise emasu lehlukene ekufundza kanye newekufundzisa lulwimi ngekulandzela inchubomgomo. Lugcamisa tingcikitsi letisematseni kanye netemasiko. Tehluko netifundvo tihlelwe ngekwetgamu nangekwemaviki. Lutfutfukisa emakhono ebafundzi ekukhuluma, kulalela, kufundza nemisindvo, kufundza imibhalo lehlukahlukene nekubhala. Letincwadzi tibuye tikhutsate kuhlolwa kwebafundzi lokuhlelekile nalokungakahleleki. Kukhona netitfombe letigcugcutela tibuye sitfutfukise kufundza ngekubona. Lokucuketfwe nguloluhlelo kufaka ekhatsi: • lncwadzi Yemfundzi • lncwadzi Yathishela • lncwadzi Yekusebentela

Purchase Options


Ebook File Size : 4.67