Shuters Top Class lzakhono Zobomi Ibanga 2 Umqulu Wamacebiso Nezixhobo Zikatitshala Cover

Shuters Top Class lzakhono Zobomi Ibanga 2 Umqulu Wamacebiso Nezixhobo ZikatitshalaAuthor : Sue Boucher, Jane Brown, Jenny Mostert, Stella Hortop, Sally Kelly, Hilary Mclernan, Ragani Moodley, Sibongiseni Mcaba
Hardcopy ISBN : 9780796045058
Stock : 369 units
Ebook ISBN : 9780796053084

lprogramu ye Shuter's TOP CLASS lzakhono Zobomi yinxalenye yohlelo lwezifundo zamabanga asezantsi (Foundation Phase) nolubhalwe ngokweemfuno ze-CAPS. Olu hlelo lwe Shuter's TOP CLASS lzakhono Zobomi lunezi ncwadi zilandelayo; lncwadi Yabafundi lnemisetyenzana eqhelekileyo ejolise kubafundi. lnemibhalo eyahlukileyo nemisetyenzana egcina abafundi basoloko bexakekile. lnemifanekiso enemibala emihle nenceda abafundi bafunde ngokujonga nokubukela. lncwadi Yomsebenzi lnemisetyenzana efanelekileyo nenxibeleleneyo nencwadi katitshala kunye nencwadi yomfundi. lnemisetyenzana yokusoloko benento yokwenza nelungiselelwe ukuxinzelela nokudibanisa oko kufundwayo. Yenziwe ukuze ibe lula ukusebenziseka ngokuthi ibe nemifanekiso enomdla esetyenzisiweyo. lpakethe Nomgodlo Katitshala inoku kulandelayo: lncwadi Yamacebiso Katitshala Ucwangciso lokufundisa olwenziweyo nolulungiselelwe iveki neveki nolucwangciswe ngokomgaqo we-CAPS. lmisetyenzana yohlolo olulungiselelweyo nolucwangciswe ngokomgaqo we-CAPS.

Purchase Options


Ebook File Size : 3.21