Shuters Top Class Ukwazi Izidingo Zempilo Ibanga 3 Incwadi Kathisha Cover

Shuters Top Class Ukwazi Izidingo Zempilo Ibanga 3 Incwadi KathishaAuthor : Sue Boucher, Jane Brown, Jenny Mostert, Stella Hortop, Sally Kelly, Hilary Mclernan, Ragani Moodley, Sibongiseni Mcaba
Hardcopy ISBN : 9780796045171
Stock : 638 units
Ebook ISBN : 9780796053220

Uhlelo lwe Shuter's Top Class Ukwazi lzidingo Zempilo luyingxenye yochungechunge lwezincwadi ezibhalelwe lzinga Lemfundo Eyisisekelo ezibhalwe ngendlela ehambisana neSitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke (phecelezi ama CAPS). Okuq ukethwe ku lol uchu ngechunge: lncwadi Yomfundi lmisebenzi ekhuthaza ukuzibambela futhi ebhekelela ukufunda kwabafundi. lmibhalo nemisebenzi ehlukahlukene esiza abafundi ukuthi babe nomdlandla. lmidwebo enombala futhi esiza abafundi ekukhuliseni ulwazi lwezinto ngokuzibonela. lncwadi Youkusebenzela lmisebenzi ehambisana naleyo etholakala Encwadini Kathisha naseNcwadini Yomfundi. lmisebenzi ekhuthaza ukuzibambela ukuze kubuyekezwe futhi kwandiswe ulwazi. Amakhasi okulula ukusebenza kuwo nemidwebo ethandekayo. Kumgodla Wezinsiza Zikathisha kune: lncwadi Kathisha Uhlelo lwamasonto namathemu onke lokufundisa. lmisebenzi Yokuhlola Okuhleliwe eyenziwe ngendlela ehambisana neSitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke (phecelezi ama CAPS).

Purchase Options


Ebook File Size : 3.58