IsiZulu Soqobo Ukufundwa Kwemisindo Ibanga 2 Incwadi 2 Cover

IsiZulu Soqobo Ukufundwa Kwemisindo Ibanga 2 Incwadi 2Author : N. F. Mbhele, A. B. Mahlangu, T. M. Mbhele
Hardcopy ISBN : 9780796043061
Stock : 201 units
Ebook ISBN : 9780796054364

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3). Ngale ndlela abafundi abaqalayo ukufunda isiZulu bayokwazi ukubona nokuhlanganisa ongwaqa nonkamisa ukwakha amagama nemisho enomqondo. Kulolu chungechunge lwezincwadi kukhona incwadi kathisha kanye nencwadi yokufundwa kwemisindo. Lezi zincwadi ziyonikeza abafundi isisekelo esiqinile sokufunda nokuphimisa imisindo yezinhlamvu ezihamba ngazodwa, kulandele ezihamba ngambili nangaphezulu nokwakha nokubhala amagama nemisho ukugxilisa ulwazi lwabo lolimi besesemabangeni aphansi. Ngalokhu kuhloswe ukwenyusa izinga lokufunda (literacy) emabangeni aphansi njengesisekelo sokufunda ngokuzethemba emabangeni aphezulu.

Purchase Options


Ebook File Size : 0.81