Shuters Top Class Emakhono Ekuphila Libanga 1 Incwadzi Yekusebentela Cover

Shuters Top Class Emakhono Ekuphila Libanga 1 Incwadzi YekusebentelaAuthor : SUE BOUCHER, JANE BROWN, JENNY MOSTERT STELLA HORTOP, SALLY KELLY, HILARY MCLERNAN, RAGANI MOODLEY, SIBONGISENI MCABA
Hardcopy ISBN : 9780796044945
Stock : 2386 units
Ebook ISBN : 9780796052995

Luhlelo lwe Shuter's Top Class Emakhono Ekuphila luyincenye yeluchungechunge loluhlelwe lwabhalwa kahle ngekulandzela tidzingo teSitatimende saVelonkhe seKharikhulamu Nencubomgomo Yekuhlola (CAPS) lwesigaba saboKhewane. Luchungechunge lwe caps lucuketse: lncwadzi Yemfundzi lmisebenti lecondzene nebafundzi kanye naleyo lebayifundza ngekwenta. lmisebenti lecuketse tintfo letahlukene lekumele tentiwe bafundzi. lmisebenti yebuciko lenemibalo legcamile leyelekelela ekufundzeni lulwimi ngekubuka. I ncwadzi Yekusebentela lmisebenti lekulencwadzi ihambisana ncamashi nencwadzi yaThishela kanye neyemfundzi. lmisebenti letawukwentiwa kuze kuciniswe kuphindze kugcogcwe tifundvo. Kuhleleka lokuvisiseka malula kanye nemidvwebo lejabulisako. Umgodla waThishela lncwadzi Yathishela Yetinsita Luhlelo lwekufundza ngekwenta lwemaviki ngekulandzelana lwemaThemu lamane kanye nemisebenti yekuhlola lokuhlelekile loluhlelwe ngokweSitatimende saVelonkhe seKharikhulamu neNcubomgomo Yekuhlola (CAPS). Kokubonga Tinsita taseKlasini letihambisana neMgodla waThishela etinsita. Tintfo letifakwe kuMgodla waThishela wetinsita tingehluka kancane kuleti letisesitfombeni ngetulu.

Purchase Options


Ebook File Size : 2.16