Shuters Top Class Tibalo Libanga 1 Incwadi Yekusebentla  Cover

Shuters Top Class Tibalo Libanga 1 Incwadi YekusebentlaAuthor : Tarryn Botha, Lyn Breytenbach, Annalie Cable, Tracey Ho, Martha Stewart, Jacqueline van den Heuvel, Magda van der Mervve
Hardcopy ISBN : 9780796046741
Stock : 2497 units
Ebook ISBN : 9780796052605

Luhlelo lwe Shuter's Top Class Emakhono Ekuphila luyincenye yeluchungechunge loluhlelwe lwabhalwa kahle ngekulandzela tidzingo teSitatimende saVelonkhe seKharikhulamu Nencubomgomo Yekuhlola (CAPS) lwesigaba saboKhewane. Luchungechunge lwe caps lucuketse: lncwadzi Yemfundzi lmisebenti lecondzene nebafundzi kanye naleyo lebayifundza ngekwenta. lmisebenti lecuketse tintfo letahlukene lekumele tentiwe bafundzi. lmisebenti yebuciko lenemibalo legcamile leyelekelela ekufundzeni lulwimi ngekubuka. I ncwadzi Yekusebentela lmisebenti lekulencwadzi ihambisana ncamashi nencwadzi yaThishela kanye neyemfundzi. lmisebenti letawukwentiwa kuze kuciniswe kuphindze kugcogcwe tifundvo. Kuhleleka lokuvisiseka malula kanye nemidvwebo lejabulisako. Umgodla waThishela lncwadzi Yathishela Yetinsita Luhlelo lwekufundza ngekwenta lwemaviki ngekulandzelana lwemaThemu lamane kanye nemisebenti yekuhlola lokuhlelekile loluhlelwe ngokweSitatimende saVelonkhe seKharikhulamu neNcubomgomo Yekuhlola (CAPS). Kokubonga Tinsita taseKlasini letihambisana neMgodla waThishela etinsita. Tintfo letifakwe kuMgodla waThishela wetinsita tingehluka kancane kuleti letisesitfombeni ngetulu.

Purchase Options


Ebook File Size : 2.84