Shuters Top Class izakhono Zobomi Ibanga 1 Umqulu Wamacebiso Nezixhobo Zikatitshala Cover

Shuters Top Class izakhono Zobomi Ibanga 1 Umqulu Wamacebiso Nezixhobo ZikatitshalaAuthor : Sue Boucher, Jane Brown, Jenny Mostert, Stella Hortop, Sally Kelly, Hillary McLernan, Ragani Moodley, Sibongiseni Mcaba
Hardcopy ISBN : 9780796045027
Stock : 296 units
Ebook ISBN : 9780796052919

lprogramu ye Shuter's TOP CLASS lzakhono Zobomi yinxalenye yohlelo lwezifundo zamabanga asezantsi (Foundation Phase) nolubhalwe ngokweemfuno ze-CAPS. Olu hlelo lwe Shuter's TOP CLASS lzakhono Zobomi lunezi ncwadi zilandelayo; lncwadi Ya bafundi lnemisetyenzana eqhelekileyo ejolise kubafundi. lnemibhalo eyahlukileyo nemisetyenzana egcina abafundi basoloko bexakekile. lnemifanekiso enemibala emihle nenceda abafundi bafunde ngokujonga nokubukela. lncwadi Yomsebenzi lnemisetyenzana efanelekileyo nenxibeleleneyo nencwadi katitshala kunye nencwadi yomfundi. lnemisetyenzana yokusoloko benento yokwenza nelungiselelwe ukuxinzelela nokudibanisa oko kufundwayo. Yenziwe ukuze ibe lula ukusebenziseka ngokuthi ibe nemifanekiso enomdla esetyenzisiweyo. lpakethe Nomgodlo Katitshala inoku kulandelayo: lncwadi Yamacebiso Katitshala Ucwangciso lokufundisa olwenziweyo nolulungiselelwe iveki neveki nolucwangciswe ngokomgaqo we-CAPS. lmisetyenzana yohlolo olulungiselelweyo nolucwangciswe ngokomgaqo we-CAPS.

Purchase Options


Ebook File Size : 3.44