Setswana Tota Buka Ya Medumopuo Le Ditlhaka Kereiti Ya 1 Buka Ya Boraro 3 Cover

Setswana Tota Buka Ya Medumopuo Le Ditlhaka Kereiti Ya 1 Buka Ya Boraro 3Hardcopy ISBN : 9780796058263
Stock : 1020 units
Ebook ISBN : 9780796054074

Lenaane la Dibuka tsa Medumo la Setswana Tota, le kwaletswe baithuti ba Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe Kgato ya Motheo. Re fitlhelela dibukana tse di latelang mo lenaaneng le: Dibukana tse pedi tsa Medumo le Ditlhaka: Bukana e e tlhalosa medumo e e farologaneng le go naya moithuti dikao tsa ditshwantsho tse di emetsweng ke medumo eo. Baithuti ba bona tshono ya go ithuta go kwala ditlhaka ka go latela kaedi e ba e filweng, ba ntse ba bona le ditshwantsho mme ba buisetsa modumo kwa godimo ba o kapodisa. Ba kgona go kwalolola ditlhaka ka go latela mo go kwadilweng teng. Lenaane le le akareditse Medumo le Ditlhaka tsotlhe tsa Setswana. Kaedi ya Morutabana Morutabana o filwe ditsela tse aka di latelang go ruta baithuti go kwala le go buisa ditlhaka le medumo a dirisa ditshwantsho tse di mo dibukeng tsa baithuti. Kaedi e e latela mokgwa wa go ruta wa Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba le Tlhatlhobo (CAPS). Morutabana o kaelwa go ruta baithuti go simolola ka ditumanosi go fitlhela go ditumammogo. Ditlhaka tsotlhe le Medumo yotlhe di tsamaisana le dikao.

Purchase Options


Ebook File Size : 0.58