IsiZulu Sethu Ibanga 1 Incwadi Kathisha  Cover

IsiZulu Sethu Ibanga 1 Incwadi KathishaAuthor : M. M. Mthembu, T. C. Mpanza, J. D. Zondo, A. T. Kheswa
Hardcopy ISBN : 9780796052759
Stock : 745 units
Ebook ISBN : 9780796051882

Uhlelo lwezincwadi lsiZulu Sethu lbanga 1: lolu hlelo luyizingxenye ezintathu. JncwadiYomfundi le ncwadl Jylngxenye eylslsekelo salolu hlelo ngoba Jzifundo eziningl ezikuyona zihambelana nezikwezinye izingxenye zalolu hlelo. Kulapho kuthuthuklswa khona amakhono abafundl, kungaba elokulalela nokukhuluma, elokufunda nokubukela kanye nelokubhala. 2. lncwadi yokusebenzela Lena -ke iyizigatshana ezihlelelwe ukuthl emva kokufunda umfundi abhale. lthuthukisa ikhono lokubhala nokuloba. 3. lncwadi kaThisha lngumongo walolu hlelo. lbonlsa uthlsha ngendlela okuzokwethulwa ngayo isifundo nokubhekana ngqo naso kanye nokwelekelela lapho kudlngeka khona usizo, ekuthuthuklseni amakhono ahlukahlukene abafundi. le ncwadi yenziwe yahamba nomgodla wayo okungamathuluzi okwelekelela uthisha ngezinsiza kufundlsa. Lolu hlelo luhlelwe lwahambisana ncimishi nesiTatimende sikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola. Kuhlelwe izigaba eziyi-12 kwaba ngumsebenzi owanele unyaka wonke.

Purchase Options


Ebook File Size : 1.78