Isizulu Soqobo Ukufundwa Kwemisindo Ibanga 1 Incwadi Kathisha (amaleveli 1-3) Cover

Isizulu Soqobo Ukufundwa Kwemisindo Ibanga 1 Incwadi Kathisha (amaleveli 1-3)Author : N. F. Mbhele, A. B. Mahlangu, T. M. Mbhele
Hardcopy ISBN : 9780796042934
Stock : 317 units
Ebook ISBN : 9780796054234

\$1ZuJu ':)oq_obo Ukufundwa kwemisindo (Amaleveli 1 - 3) Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3). Ngale ndlela abafundi abaqalayo ukufunda isiZulu bayokwazi ukubona nokuhlanganisa ongwaqa nonkamisa ukwakha amagama nemisho enomqondo. Kulolu chungechunge lwezincwadi kukhona incwadi kathisha, incwadi yokufunda kanye nencwadi yokusebenzela. Lezi zincwadi ziyonikeza abafundi isisekelo esiqinile sokufunda nokuphimisa imisindo yezinhlamvu ezihamba ngazodwa, kulandele ezihamba ngambili nangaphezulu nokwakha nokubhala amagama nemisho ukugxilisa ulwazi lwabo lolimi besesemabangeni aphansi. Ngalokhu kuhloswe ukwenyusa izinga lokufunda (literacy) emabangeni aphansi njengesisekelo sokufunda ngokuzethemba emabangeni aphezulu.

Purchase Options


Ebook File Size : 2.41