AHLANTELA LABANGENAMABHODO Cover

AHLANTELA LABANGENAMABHODOAuthor : S. Sifundza
Hardcopy ISBN : 9780796010711
Stock : 371 units

Lona ngumdlalo wemoya lokhuluma ngababe welikhaya longasebenti lohlala ekhaya. Umkakhe uyasebenta ngekutsi atsengise kantsi lendvodza yona ayifuni kuya emsebentini iphike kuhucana netjwala. Bahlangabetana netinkinga umfati uze uhlatjwa kugula, uyemuka nebantfwana baya kamalume.A radio play about an unemployed, alcoholic father who is unable to support his family. His wife, the breadwinner, leaves as she is continually verbally and emotionally abused.

Purchase Options