BUTJOKI Cover

BUTJOKIAuthor : D.B.Z. Ntuli
Hardcopy ISBN : 9780796009241
Stock : 795 units

Leli liqoqo letindzaba letimfishane letinge-24 letahunyushelwa eSiswatini tisuselwa elulwimini lweSizulu. Tindzaba letikulelibhuku titsintsa tingcikitsi letehlukene. Lokugcama kakhulu kuto likhono lembhali lekusebentisa lisu lamdvonseni kuvusa inkhabunkhabu nenshisekelo kumfundzi kutsi achubeke afundze indzaba. This collection of 24 stories on varied themes is a translation of the work of a master at creating and maintaining suspense.

Purchase Options