EMAGALELO Cover

EMAGALELOAuthor : J.J. Ncongwane, Z.D. Mokoena, M.S. Mbuyane
Hardcopy ISBN : 9780796002570
Stock : 499 units

Lapha kuhlangane emajaha lamatsatfu asesekolishi abhala letinkondlo. Ngemagalelo awo ekucala kulomkhakha wekuhaya tinkondlo. Noko tisezingeni lelemukelekako letinkondlo lokusho kona kutsi baseseyimicijankunzi. Nawutifundza tiyahlwamusa ngobe tibhalwe ngelulwimi lolwemukelekako. An anthology by three young budding poets written whilst they were students at a college of education. Enjoyable and written in simple language.

Purchase Options