EMAHEMUHEMU Cover

EMAHEMUHEMUAuthor : J.J. Ncongwane
Hardcopy ISBN : 9780796000439
Stock : 61 units

Libhuku letindzaba letimfishane letitsintsa tingcikitsi letehlukene. Kukhona letikhuluma ngelutsandvo, ngetembusave, ngemona kanye nangekungetsembeki. Tindzatjana letilapha kulelibhuku tidla kakhulu ngekuba nemahlaya. Sifundvo nome umlayeto wetfulwa ngendlela lemnandzi nalejabulisako. Nawuze nje wacala wafundza yinye, kungabe kusasho kutsi uyibeke phasi.Different themes which are full of humour are covered. They range from love to politics, jealousy, unfaithfulness and greed. These stories will hold the reader's interest.

Purchase Options