EMAKHOWA 1 Cover

EMAKHOWA 1Author : J.J. Thwala
Hardcopy ISBN : 9780796005243
Stock : 741 units

Liqoqo letinkondlo letibhalwe bosonkondlo labehlukene, batibhalela bantfwana labasacala esekhondari. Letinkondlo tiphawula ngalokunyenti lokuphatselene nemphilo yetfu. Kunencenye lekhombisa nekuhlutwa kwetinkondlo. Specifically designed as a junior secondary examination text. This extensive anthology contains largely contemporary poems of varying styles. Subject matter treated by the poems relates to our everyday life.

Purchase Options