EMAKHOWA 2 Cover

EMAKHOWA 2Author : J.J. Thwala
Hardcopy ISBN : 9780796005502
Stock : 26 units

Leliqoqo letinkondlo tibhalwe bosonkondlo lasebamnkantjubovu. Lifanele libanga lelishumi. Tinkondlo letikulelibhuku tiphawula ngalokunyenti lokuphatselene nemphilo yetfu. Tiphindze tihambisane nemanothi lakhombisa kuhlutwa kwetinkondlo. An extensive poetry anthology by seasoned poets, containing contemporary poems of varying styles relating to our everyday life. It also contains notes on poetry analysis.

Purchase Options