EMAKHOWA 3 Cover

EMAKHOWA 3Author : J.J. Thwala
Hardcopy ISBN : 9780796007490
Stock : 23 units

Lapha kubutselwe ndzawonye tinkondlo teSiswati letilingene kutsi tingafundvwa bantfwana belibanga lemfica nelelishumi nakubili. Letinkondlo tibhalwe bosonkondlo labehlukene futsi tihlelwe ngendlela yekulandzela isilabhasi. Tiphindze tihambisane nemanotsi lakhombisa kuhlutwa kwato. Specifically designed as a senior secondary examination text. This extensive anthology contains largely contemporary poems of varying styles. Subject matter relates to everyday life and is accompanied by poetry analysis notes.

Purchase Options