EMANTJONTJO Cover

EMANTJONTJOAuthor : J.J. Ncongwane
Hardcopy ISBN : 9780947457235
Stock : 132 units

Libhuku lemtsango wetindzaba letimfishane telikhetselo. Tibhalwe babhali labanelikhono ekubhaleni indzaba lemfishane. Bunandzi baletindzatjana bulele ekutseni tibhalwe bantfu labehlukene futsi titsintsa tingcikitsi letehlukene. A collection of short stories by skilful and talented modern writers. Covering a variety of themes as seen through the writers' eyes.

Purchase Options