EMATEKELO AYITOLO Cover

EMATEKELO AYITOLOAuthor : J.J. Ncongwane, S.J. Ngcongwane
Hardcopy ISBN : 9780796003645
Stock : 724 units

Libhuku lebuciko bemlomo lobubhalwe phasi. Lapha kubutselwe ndzawonye tinganekwane, tisho, taga, tiphicaphicwane, tinanatelo, tibongelelo, tibongo, tibongo temakhosi, ticubulo, imilolotelo, tilandzelo kanye nemahubo. Lomsebenti uhleleke kahle kakhulu futsi usezingeni lelisetulu ngobe babhali bawo balwentile luhlwayo ngembikwekutsi bawubhale. Labancane nalabadzala batawujabulela ngalokufanako lomsebenti. Traditional lore comprising a broad, fascinating spectrum of written oral literature including folktales, proverbs, idioms, riddles, clan names and praises, which aim to preserve the rich heritage.

Purchase Options