HAWU BABE! (SCHOOL EDITION) Cover

HAWU BABE! (SCHOOL EDITION)Author : G. A. Malindzisa
Hardcopy ISBN : 9780796077400
Stock : 7196 units

Lomdlalo usitekela indzaba lephawula ngekuhlukunyetwa kwamake nendvodzakati yakhe lendze nayo. Babe longumshayeli weloli lotibutsele sifo sembulalave emaveni laya kuwo, utfolakala sasifakele umkakhe nemntfwanakhe. This title narrates the story of the sexual abuse of a mother and daughter. The husband is a long distance truck driver and comes back, infected with the Aids virus.

Purchase Options