IDUBUKELE Cover

IDUBUKELEAuthor : D.B.Z. Ntuli, E.T. Mthembu
Hardcopy ISBN : 9780796001207
Stock : 745 units

Leti-ke tindzaba letimfisha teSiswati letingemashumi lamabili natimbili. Letindzaba tibhalwe babhali lasebavutsiwe impela ngobe tindzaba tabo tetfula sifundvo ngendlela yekuhhalatisa nalemnandzi. Titsi tihlekisa letindzatjana, tiphindze tikwetfulele nesifundvo kanye nenchabhayi. This is a volume of twenty-two siSwati short stories. The stories have been written by mature short story writers and are enjoyable and humorous.

Purchase Options